Bases concursos

1. Empresa organitzadora
Les accions promocionals estan promogudes per Optisama2005 S.L, d'ara endavant "l’Òptica Daró", domiciliada al carrer C/ L'aigüeta, 3 17100 La Bisbal d'Empordà. CIF B17846189.

2. Àmbit D'Aplicació
Els concursos realitzats per l'Òptica Daró són d’àmbit territorial, zona de La Bisbal d’Empordà i rodalies.
Els productes promocionats s’hauran de recollir a la botiga físicament, per tal de realitzar la fotografia de l’entrega.

3. Durada
Les dates de començament i finalització estaran detallades en cadascuna de les accions promocionals.

4. Participació
Les condicions particulars de participació estaran especificades en cada promoció.

5. Guanyadors
Els guanyadors dels concursos s'extrauran per sistemes informàtics de selecció aleatòria entre tots aquells que hagin participat d'acord amb les regles establertes.
Els guanyadors seran informats per correu electrònic o per la publicació del seu nom a les Xarxes Socials o web de l’Òptica Daró.
Si el guanyador renuncia al premi l’Òptica Daró podrà decidir si ho dóna als suplents o el declara desert.

6. Premis
Cadascun dels premis que s'atorguin seran descrits en les diferents accions promocionals. En cas de ser un premi en espècie no podrà bescanviar per diners.

7. Acceptació Bases i Responsabilitat
La participació en cadascuna de les accions promocionals dutes a terme per l’Òptica Daró comporta l'acceptació íntegra d'aquestes bases generals i les condicions particulars que, si escau, s'estableixin en cada promoció.
L’Òptica Daró es reserva el dret d'anul·lar la promoció per raons justificades, així com modificar aquestes bases o les de l'acció promocional en qualsevol moment o deixar el premi desert. Si això passés serà degudament posat en coneixement dels participants en el mateix canal en què s'hagi dut a terme l'acció, amb una explicació motivada de la decisió.

De la mateixa manera, l’Òptica Daró es reserva el dret d'excloure a aquells participants que vulnerin les normes establertes en les bases o el comportament afecti al normal desenvolupament de l'acció promocional. Així com a desqualificar aquells que actuïn de manera abusiva o fraudulenta.
L’Òptica Daró queda eximit de responsabilitat en el cas que no pugui localitzar al guanyador per causes no imputables a l'empresa. També el guanyador eximeix l’Òptica Daró de la responsabilitat de qualsevol perjudici que pogués derivar de l'ús del premi atorgat.
Qualsevol incidència que pugui sorgir i no estigui prevista en aquestes bases serà resolta per l’Òptica Daró acord amb el seu millor criteri.

8. Dades Personals
Les dades personals recollides en les accions promocionals es regeixen pel que estableix l'apartat Privacitat del nostre web.

10. Llei Aplicable i Jurisdicció
Les accions de promoció, així com les bases que les regulen, estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que d'elles es derivin, i davant l'absència d'acord amistós, seran competents els tribunals espanyols.